Na Muránskej planine idú hodnotiť ekosystémy

03.07.2013 10:39


ekologia

Občianske združenie Pronatur v spolupráci so Strednou odbornou školou Tisovec, Verejno-súkromným partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron, so Štátnou ochranou prírody SR a ďalšími partnermi vďaka finančnej podpore UNDP/GEF – Programu malých grantov realizuje na území NP Muránska planina projekt „Hodnotenie ekosystémových služieb“.

Ekosystémové služby sú funkcie ekosystémov, ktoré umožňujú napĺňať ľudské potreby, teda všetky úžitky, ktoré nám príroda prináša (drevo, lesné plody, voda, ochrana pred povodňami, klimatickými extrémami, poľnohospodárske využitie, rekreačný potenciál atď.). Veď chránené územia poskytujú viac než len priestor pre vedcov alebo nadšencov prírody. Poskytujú skutočné služby, z ktorých má úžitok každý a tieto služby je možné oceniť. Projekt priamo nadväzuje na prestížne ocenenie národného parku – Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus. Aktivity projektu smerujú k ekonomickému zhodnoteniu ekosystémových služieb národného parku, pričom sa zameriavajú najmä na potenciál udržateľného turizmu ako alternatívy k masovému turizmu. Projekt chce poukázať na hodnoty, ktoré chránené územie prináša, ako aj na fakt, že príjmy z turizmu priamo súvisia s existenciou národného parku a je záujmom miestnej komunity prispievať k udržiavaniu jeho hodnoty.

Dôležitým dopadom projektu je zvýšenie povedomia miestnych obyvateľov a znalostí a zručností cieľových skupín, predovšetkým mladých ľudí, ktorí pochádzajú z územia národného parku a študujú odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu na SOŠ v Tisovci. Študenti sú členmi pracovnej skupiny, kde aktívne participujú na jeho realizácii a v budúcnosti môžu využiť získané poznatky v praxi. Študenti spolu so znevýhodnenou skupinou Rómov sa zapájajú do prípravy dotazníka pre turistov a zberu údajov priamo v teréne. Doterajšie pracovné stretnutia so študentami a miestnymi obyvateľmi výrazne napomáhajú úspešnemu priebehu projektu a sú inšpiráciou pre ďalšiu spoluprácu. Veríme, že aj vďaka záujmu a práci miestnych študentov a zástupcov znevýhodnených skupín dosiahneme v projekte želané výsledky.

Hodnotenie ekosystémových služieb má pomôcť k zachovaniu biologickej rozmanitosti v tomto území a rozvoju udržateľného turizmu, ktorý môže prinášať zisky pre miestne obyvateľstvo. Ocenia to nielen pracovníci ochrany prírody, ale najmä domáci obyvatelia.

Bližšie informácie o projekte je možné získať na internetovej stránke OZ Pronatur:http://www.ozpronatur.sk/?page_id=11

OZ Pronatur

eko1

eko2