"Príprava územia Muránska planina - Čierny Hron na program CLLD /LEADER 2014-2020" 

Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka 2014- 2020, opatrenie 19.1

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

„Európa investuje do vidieckych oblastí“  

Priebežné výstupy tvorby Stratégie miestneho rozvoja 

(CLLD stratégia územia Muránska planina - Čierny Hron 2015-2022)

Prezentácia o môžnostiach podpory z programu CLLD/LEADER 2014-2015

 

Na stiahnutie:

 

Prezentácie z informačného semináru 24.11.2015

 
Na stiahnutie:
 

Výsledky dotazníkového prieskumu v roku 2015

 
Na stiahnutie:
 

Dotazník

vyplnený dotazník môžete poslať emailom na adresu: partnerstvompch@gmail.com

 

Informačný materiál 

 

 

Vyplnené formuláre môžete zasielať emilom na partnerstvompch@gmail.com, alebo osobne členom pracovnej skupiny pre prípravu stratégie CLLD