Prístup LEADER

 

Naše územie rozvíjame formou Prístupu LEADER v podstate už od svojho vzniku v roku 2001, cieľavedomý rozvoj územia je však spojený najmä so spracovaním prvej spoločnej stratégie rozvoja územia v rokoch 2004-2005.

 

Etapa prvá 2004-2005

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 2004 podporilo projekt Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených vidieckych oblastí v rámci Technickej pomoci SAPARD. Hlavným cieľom projektu pre NUTS II – Stredné Slovensko, je pomôcť vytvoriť podmienky na zlepšenie kapacity vidieckych mikroregiónov v znevýhodnených vidieckych oblastiach na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v prospech rozvoja vidieka a naučiť cieľové skupiny - miestne akčné tímy, ako majú programovať územný a integrovaný rozvoj trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť územie a budovať jeho kapacity pre čerpanie programu LEADER. Mikroregión Muránska Planina sa uchádzal o podporu z uvedeného projektu. Na základe výberového konania sa stal jedným z troch podporených mikroregiónov. Cieľom vedúcich predstaviteľov mikroregiónu, starostov obcí, ako aj členov verejno – súkromného partnerstva mikroregiónu Muránska planina je pokračovať v začatom plánovaní rozvoja územia, aktivizácii občanov a budovaní vlastnej kapacity. Hlavným dôvodom vytvorenie stratégie rozvoja mikroregiónu je, že tento dokument je dôležitým nástrojom na naštartovanie kľúčových oblastí rozvoja riešeného územia a je nevyhnutne potrebný pre ďalšie programovanie rozvoja územia.

 

Etapa druhá 2006-2007

Koncom r. 2006 a začiatkom r. 2007 sa  združenie  formálne prispôsobilo pre podmienky prístupu LEADER. Na tejto transformácii sa podieľali okrem pôvodných členov aj ďalší občania a subjekty, ktoré sa aktívne zapojili do tvorby stratégie. V roku 2007 s cieľom posilnenia miestnych kapacít partnerstva sa dohodli jeho zástupcovia   a zástupcovia obcí susediaceho Čiernohronského mikroregiónu o vzájomnej spolupráci a rozšírení pôsobnosti partnerstva aj na územia obcí Čiernohronského mikroregiónu. Zástupcovia oboch mikroregiónov združených v Partnerstve Muránska Planina – Čierny Hron od roku 2007 spoločne začali pripravovať územie na príjem finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, na prístup LEADER a na komplexný a všestranný rozvoj. 

 

Etapa tretia 2008

V roku 2008 sa spracovala Integrovaná stratégia rozvoja územia a partnerstvo finálne upravilo všetky svoje vnútorné procesy tak, aby vyhovovali podmienkam zverejnenej výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre Os 4 LEADER. Bola spracovaná kompletná dokumentácia potrebná k predloženiu žiadosti a v 15. decembra 2008 sme predložili našu žiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru. Žiaľ zásluhou technickej chyby sme v tejto výzve neboli úspešní.

 

Etapa štvrtá 2009

V roku 2009 sa naše územie rozšírilo o ďalšiu obec - Muránsku Dlhú Lúku. Vzhľaom na to ale aj na potrebu opätovnej aktualizácie niektorých údajov a informácii sme v tomto roku realizovali doladenie a aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia a všetkých potrebných dokumentov v súlade s podmienkami druhej výzvy na predkladanie žiadostí do PRV 2007-2013 Os 4 LEADER. v decembri bola aktualizovaná verzia schválená Valným zhromaždením a miestnymi samosprávami a v januári 2010 bola predložená v termíne prijímania žiadostí na PPA. Žiadosť po vyhodnotení nebola podporená.

 

Etapa piata 2010-2014

Po Valnom zhromaždení máj 2010 Partnerstvo MP-ČH realizuje naďalej rozvoj územia prístupom LEADER výlučne z vlastných zdrojov. Zo zdrojov programového obdobia 2007-2013 sme nežiadali žiadne prostriedky, pomáhali sme rozvoju územia, realizovali vlastný grantový program, spolupracovali s partnerstvami v rámci BB kraja, stali sme sa členmi NSS MAS a NSRV. priebežne sme pripravovali podmienky na získanie komplexnej podpory pre prístup LEADER v ďalšom programovom období.

 

Etapa šiesta 2015-
V roku 2015 sme spustili proces príravy územia na program CLLD/LEADER 2014-2020. Začali sme spracovávať CLLD stratégiu územia a budeme sa uchádzať o finančné zdroje na túto stratégiu.