Aktuálna výzva

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z GRANTOVÉHO PROGRAMU

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Číslo výzvy: GP-P MPCH–2018/11/1

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej Partnerstvo MP-ČH), na základe uznesenia Rady Partnerstva MP-ČH, zo dňa 14.6.2018 v Tisovci, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií.

 

Strategický cieľ:

„Posilniť konkurencieschopnosť regiónu, zatraktívniť územie pre turistov a vytvoriť pracovné miesta s využitím miestnych kapacít.“

Priorita č. 1:          Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie č. 1.5    Budovanie a rozvoj atrakcií CR menšieho rozsahu

Špecifický cieľ 1:   Prostredníctvom vlastného Grantového programu rozšíriť ponuku v oblasti cestovného ruchu

Priorita č. 3:          Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie č. 3.5    Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 3:   Prostredníctvom vlastného Grantového programu  zvýšiť atraktivitu obcí pre obyvateľov a návštevníkov

Priorita č. 4:          Rozvoj komunitných služieb

Opatrenie 4.3        Zvyšovanie kvality komunitných služieb

Špecifický cieľ 4:   Prostredníctvom vlastného Grantového programu  zlepšiť ponuku služieb pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov

 

Dátum vyhlásenia výzvy

18.6.2018

Dátum uzavretia výzvy

16.7.2018

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Partnerstva MP - ČH (ďalej len „žiadatelia“) môžu na základe výzvy predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy GP–P MPCH –2018/11/1 (ďalej len „Žiadosť“). Uvedená výzva je uverejnená na stránke Partnerstva MP - ČH www.muranskaplanina.com.

 

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

 • len člen Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (ktorý je členom Partnerstva minimálne 1 rok )

Vymedzenie výzvy:

Projekt realizovaný v rámci výzvy GP–P MPCH–2018/11/1 s finančnou podporou Grantového programu „ Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ je v súlade so Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a:

 • musí mať všeobecne prospešný charakter,
 • musí byť realizovaný na verejne prístupných priestranstvách, pozemkoch, budovách.

Grantový program sa zameriava najmä na projekty, ktoré sú spojené s aktivizáciou dobrovoľníkov a s využitím dobrovoľníckej práce

 

Strategický cieľ:

„Posilniť konkurencieschopnosť regiónu, zatraktívniť územie pre turistov a vytvoriť pracovné miesta s využitím miestnych kapacít.“

 

OBLASŤ PODPORY:

Priorita č. 1:          Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie č. 1.5   Budovanie a rozvoj atrakcií CR menšieho rozsahu

Špecifický cieľ 1:   Prostredníctvom vlastného Grantového programu rozšíriť ponuku v oblasti cestovného ruchu

 

Oprávnené aktivity:

 • rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, folklór, zvyky a tradície, trhy, výstavy a pod.);
 • obnova, ochrana a adaptácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a ľudového umenia, ako aj dokumentovanie technologických postupov a tradičných techník;
 • prezentácia a propagácia ucelených produktov cestovného ruchu a spoločných produktov cestovného ruchu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron;
 • tvorba propagačných, prezentačných a informačných materiálov (letáky, katalógy, CD, DVD...).

 

Priorita č. 3:           Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie č. 3.5    Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 3:    Prostredníctvom vlastného Grantového programu  zvýšiť atraktivitu obcí pre obyvateľov a návštevníkov

 

Oprávnené aktivity:

 • obnova kultúrnych, historických a technických pamiatok a ich ďalšie využitie v cestovnom ruchu;
 • tvorba produktov cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie historických, kultúrnych a technických pamiatok a prírodných daností;
 • výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva MP – ČH;
 • oddychové zóny a drobná infraštruktúra.

 

Priorita č. 4:          Rozvoj komunitných služieb

Opatrenie 4.3       Zvyšovanie kvality komunitných služieb

Špecifický cieľ 4:   Prostredníctvom vlastného Grantového programu  zlepšiť ponuku služieb pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov

 

Oprávnené aktivity:

 • realizácia aktivít komunitného charakteru so zapojením sociálne ohrozených skupín (deti, seniori, zdravotne postihnutí a pod.)

 

 

Dĺžka trvania projektu:

 • projekty musia byť zrealizované a ukončené do 30.11.2018. Výdavky vynaložené pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku nebudú oprávnené.

 

 

FINANCOVANIE:

 • Výška pomoci:

Indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy:

5 000,- €

 

 • Limity pomoci:

Minimálna výška pomoci na jeden projekt:

nie je stanovená

Maximálna výška pomoci na jeden projekt:

500,- €

Spolufinancovanie z požadovanej výšky finančného príspevku

min. 20%

 • Žiadateľ môže k výzve predložiť len jeden projekt.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY A SPÔSOB DORUČENIA ŽIADOSTI:

 

Termín vyhlásenia výzvy

18.6.2018

Lehota na povinné konzultácie

najneskôr 3 dni pred podaním projektu, posledný možný termín konzultácie - 13.7.2018

Lehota na prijímanie žiadostí:

16.7.2018 (rozhoduje termín doručenia žiadosti)

 • Kompletnú Žiadosť žiadateľ doručí do 16.7.2018 na Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron ako doporučenú zásielku, osobne, alebo kuriérom, na adresu:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Nám. Dr. V. Clementisa, 87

980 61 TISOVEC

 • Žiadosť (1x tlačený originál + 1x elektronická verzia na neprepisovateľnom CD nosiči). V písomnej forme sa predkladá v uzatvorenej obálke alebo v inom vhodnom uzatvorenom obale. Žiadateľ označí obal žiadosti nasledovne:

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

kód výzvy „GP-P MPCH–2018/11/1“

názov projektu

meno a adresa žiadateľa

názov a adresa Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

 

KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE

Povinná konzultácia: žiadateľ si termín povinnej konzultácie dohodne individuálne (posledný možný termín konzultácie - 13.7.2017)

 

Konzultanti:

kontaktná osoba

kontakt

Mgr. Róbert Hlaváčik

0905 633808, prednosta@ciernybalog.sk

Ing. Peter Minárik

0905 988794, vystavba@valaska.sk

Katarína Pindiaková

0907/384768, pindiakova@gmail.com

Beata Vetráková

0908346799, vetrakovabea@centrum.sk

 

Prílohy na stiahnutie:

Výzva GP-P MPCH–2018/11/1

Príručka pre žiadateľa

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (formulár projektu)

Čestné vyhlásenie

Hodnotiace kritériá - tabuľka

Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Manuál pre informovanie a publicitu

 

Ďalšie prílohy pre realizáciu projektov:

Žiadosž o zmenu projektu

Žiadosť o zmenu - Rozhodnutie komisie

Záverečná správa

Vyúčtovanie grantu

 

Celá výzva na stiahnutie vo formáte ZIP  TU