Grantový program MPČH

 

Grantový program „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ poskytuje jednorazový, nenávratný finančný príspevok členom Partnerstva MP - ČH na aktivizáciu členov Partnerstva a nimi realizované projekty verejno-prospešného charakteru, realizované dobrovoľnou prácou na území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v zmysle cieľov Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Základnou organizačnou jednotkou pre zabezpečenie realizácie grantového programu je Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, so sídlom Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, tel.: 0918 118 034; www.muranskaplanina.com a grantová komisia menovaná RADOU Partnerstva MP - ČH.

Finančné prostriedky na grantový program sú vyčlenené z rozpočtu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Partnerstvo MP - ČH schvaľuje pre daný kalendárny rok:

  • výšku príspevku na grantový program z rozpočtu Partnerstva MP - ČH
  • oblasť podpory
  • maximálnu výšku podpory na jeden projekt
  • výšku spolufinancovania projektu
  • termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov
  • termín uzávierky prijímania žiadostí
  • dobu realizácie projektov
  • termín zúčtovania finančných prostriedkov
  • grantovú komisiu pre výber a administráciu projektov

Grantová komisia a predsedníctvo Partnerstva MP - ČH majú právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných projektov.