Opatrenie PRV 7.5

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

Oprávnení žiadatelia: 

  • Obce a mestá v území MAS

  • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci: 

  • 100%

Výška príspevku:  

  • 5 000 - 50 000 €

Predpokladané termíny výziev:  

  • 3Q/2019; 4Q/2020

Objem základnej alokácie:  

  • 110 000 € 

Objem plánovanej dodatočnej alokácie:  

  • 100 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.

  • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.

  • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.