Opatrenie IROP 5.1.1

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Oprávnení žiadatelia: 

A) Samostatne zárobkovo činné osoby

B) Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

Intenzita pomoci:  95%

Výška príspevku:  5 000 - 90 000 €

Predpokladaný termín výzvy:  4Q/2019

Objem základnej alokácie:  530 000 €

 

Rozsah a oprávnené činnosti: 

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev:

• obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest
• nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
• podpora marketingových aktivít podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností